پروژه ۸۰۰ واحدی غدیر

پروژه 1000 واحدی غدیرمحل پروژه: شهر جدید سهند – تبریز

کارفرما: شرکت یامان سازه کوثران

تناژ: ۷۰۰ تن، پیچ و مهره