پروژه ۵۰ واحدی مهرآباد رودهن

DSC02724محل پروژه: مهراباد

کارفرما: شرکت چیان آذر

تناژ: ۴۰۰ تن پیچ و مهره