سالن تولید سامان سازه کوثران

پروژه سالن تولید شرکت سامان سازه کوثران
محل پروژه: جاده شهریار – ویره
کارفرما: شرکت سامان سازه کوثران
تناژ: ۳۰۰تن – پیچ و مهره