پروژه اسکلت مسکونی

محل پروژه: قنات کوثر – کوچه پنجم مرکزی – پلاک ۸
کارفرما: جناب آقای ظفرقندی