پروژه اسکلت مسکونی

محل پروژه: فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه حسینی

کارفرما: جناب آقای مفیدیان
تناژ: ۱۸۰ تن، پیچ و مهره