پروژه اسکلت اداری

محل پروژه: محمودیه، کنار گذر جوانان، بعد از خیابان ب
کارفرما: جناب آقای خسرو یار
تناژ: ۳۰۰ تن – پیچ و مهره