مجتمع نخل – ۸ طبقه

اسکلت فلزی

محل پروژه: مهرشهر کرج

کارفرما: شرکت سخت آژند

تناژ: ۴۸۰ تن