سالن تفریحی شهرک خانه دریا

سالن تفریحی شهرک خانه دریامحل پروژه: فریدون کنار
کارفرما: جناب آقای محسنی
۱۷۰۰ متر مربع