ساخت و نصب سالن راه آهن پل سفید

محل پروژه: فیروزکوه، پل سفید
کارفرما: شرکت رامشه پی
تناژ: ۶۰ تن، پیچ و مهره